• Gratis verzending vanaf € 35,-
 • Voor 12.00 uur besteld, morgen in huis
 • 30 dagen retourgarantie
 • 2 jaar productgarantie
 • Klantenservice 0573 - 29 82 27

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rosti Mepal

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mepal bv, en een consument, waarop Mepal bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Je kunt de algemene voorwaarden downloaden als PDF.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt: Mepal bv;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mepal bv;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mepal bv georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Mepal bv

Mepal bv

Handelend onder de naam/namen:
Rosti Mepal bv, www.rostimepalshop.nl, www.rostimepalshop.com en www.rostimepalshop.de

Vestigings- & bezoekadres:
Aalsvoort 101
7240 AE Lochem

Postadres:
Postbus 227
7241 MB Lochem
Telefoonnummer: 0573-298227

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur)

E-mailadres:
wendy@rostimepalshop.nl

KvK-nummer:
08080727 te Apeldoorn

BTW-identificatienummer:
NL 80.74.69.804.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mepal bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mepal bv en consument.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Mepal bv gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mepal bv niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mepal bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mepal bv passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Mepal bv daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Mepal bv zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Mepal bv waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mepal bv heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mepal bv. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mepal bv er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten (uitsluitend indien de volledige bestelling wordt teruggezonden) aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 7 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

Mondelinge toezeggingen verbinden Mepal bv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Mepal bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Artikel 8 - Conformiteit

Mepal bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Mepal bv verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Mepal bv kan doen gelden.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Mepal bv zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mepal bv kenbaar heeft gemaakt.

Mepal bv zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding zal Mepal bv het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Mepal bv zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Mepal bv, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Garantie

Mepal bv garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden na levering.

Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Mepal bv kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van Mepal bv.

De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mepal bv) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mepal bv. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Mepal bv schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de consument door Mepal bv gegrond worden bevonden, zal Mepal bv naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of het aankoopbedrag binnen 30 werkdagen terugstorten.

De garantieplicht van Mepal bv vervalt in ieder geval indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:

 • Wanneer gebreken in de geleverde producten een gevolg zijn van normale slijtage, een onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing met instructievoorschriften;
 • Wanneer een gebrek in de geleverde producten het gevolg is van reparatie of wijziging van de zaak uitgevoerd c.q. aangebracht door een ander dan Mepal bv, tenzij Mepal bv daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 10 (garantie) van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Mepal bv, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mepal bv in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mepal bv beperkt tot € 50.000,-.

Mepal bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

 

Artikel 12 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Mepal bv zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde producten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Mepal bv afhankelijk is; de omstandigheid dat Mepal bv een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijg; overheidsmaatregelen die Mepal bv verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mepal bv opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partiun bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

De consument dient de gekochte producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten wat betreft aantal overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.

Zichtbare gebreken of tekorten dient de consument binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Mepal bv te melden.

Niet-zichtbare gebreken dient de consument binnen 14 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt doch uiterlijk binnen 24 maanden na levering schriftelijk aan Mepal bv te melden. Indien Mepal bv de klacht gegrond oordeelt zal zij de koper schadeloos stellen in geld dan wel - naar keuze van Mepal bv - tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan. Vervangen zaken worden eigendom van Mepal bv.

Bij Mepal bv ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mepal bv binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de consument en Mepal bv, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Mepal bv blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te legen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Mepal bv en de koper is Nederlands recht van toepassing.